Numerologie: wat betekent het cijfer 6? — Inner Kompas (2024)

Wat betekent het cijfer 6 in de numerologie eigenlijk?

Staat er een 6 in jouw geboortedatum?

  • Ben je geboren in juni? Dan is de 6 actief in jouw jeugdcyclus 0 - 28 jaar. Daar staat de maand voor.

  • Ben je geboren op de 6e, 15e of 24e (2 + 4 = 6) dag van een maand? Dan is de 6 actief in jouw volwassen cyclus (28 - 56 jaar).

  • Of geboren in het jaar 2013, 2004, 1995 , 1986, 1977 of 1968? Het geboortejaar is actief in de senior cyclus (56+). Dan is in deze terugkijk-fase de 6 actief

  • Wellicht is jouw geboortedag bij jouw geboortemaand opgeteld wel een 6. Dit noemen we de rode draad in je leven. 14 januari bijvoorbeeld: 14-1: 14 + 1 = 15. 1 + 5 = 6. En in het geval van de rode draad is het ook mogelijk dat er een 33 uitkomt. Bijvoorbeeld als je op 22-11 geboren bent. Dan is zowel de 6 als de 33 actief van geboorte tot einde van je leven.

  • Of jouw hele geboortedatum bij elkaar opgeteld, komt op een 6 uit. Zoals 5-1-1998. Dan is de 6 jouw bestemmingsgetal

Dan is het wellicht de moeite waard om hieronder verder te lezen.

De 6, De zorgverlener. De dienstbare, verantwoordelijke zorgzame hond

Talenten
De 6 is dus het getal van de hond en de kleur indigo. Jonge honden (maand of rode draad 6) zijn vaak heel gevoelig voor sfeer en met name voor mensen en dieren die pijn ervaren. Dan gaan ze AAN! Sommige kinderen huilen ook gerust mee met een klasgenootje die zich pijn heeft gedaan of zich niet fijn voelt. Ze zijn super empathisch en willen ook graag voor ze zorgen. Zo zijn ze ook heel attent en zien precies wie er nog iets nodig heeft of wie is overgeslagen. Omdat ze nogal van slag kunnen raken van slechte sfeer, doen ze er veel aan om de sfeer goed te houden. Dit kan weleens ten koste gaan van de openheid. Veel jonge honden worden in gezinnen geboren (waar ouders uiteraard ook die 6 les mogen leren) waar er weinig gevoel wordt geuit. Een innerlijk conflict blijft innerlijk. We lossen het zelf wel op, want we gaan de sfeer niet bederven… Andere jonge honden hebben een gezin waar er juist veel conflict is, maar dat wordt enkel op inhoud over geruzied en niet op gevoelsniveau uitgesproken. De 6 voelt zich heel verantwoordelijk voor de sfeer, voor anderen, en neemt heel natuurlijk een zorgrol op zich. Soms ook al heel jong voor de eigen ouders of een broer of zus. De 6 noemen we daarom ook wel de zorgverlener. Ze krijgen energie van mogen zorgen, van dienstbaar van betekenis mogen zijn.

Lessen/Uitdagingen
Het zou goed kunnen dat je je niet, of nog helemaal niet zo herkent in deze eigenschappen. Het zou kunnen dat de 6 nog niet actief is in de huidige fase in je leven (wellicht staat deze in je 56+ fase of in je bestemmingsgetal). Daarnaast zetten we de talenten van een getal met name in als kracht wanneer we ons veilig voelen. Zo kan je bijvoorbeeld thuis, in het gezin, waar jij je veilig voelt, wél heel goed je gevoel, je innerlijk conflict, uiten. Maar op school, op het werk of in sommige vriendengroepen, ga je ieder conflict en lastig gesprek uit de weg. Er zit iets in de weg. Je hebt namelijk ook de lessen van de 6 uit te werken. Die bieden zich aan in de vorm van wrijving en weerstand. Je trekt lastige situaties en lastige mensen aan. Vroeger noemde ik ze klootzakken en klotesituaties. Ik legde het buiten mezelf en nam geen verantwoordelijk voor de omstandigheden waar ik me in bevond. Nu weet ik de omstandigheden zelf heb gecreëerd, ik heb deze situaties en mensen aangetrokken in mijn leven om iets te leren. Het zijn trainers en trainingen om mezelf écht helemaal te leren kennen! Als je deze training bewust aangaat, kan je de les leren. Zodra de les is geleerd, heb je geen training meer nodig en zal je die wrijving en weerstand ook niet meer aantrekken. Of er geen last meer van hebben. Waar het eerder zwaar voelde, kan je er nu mee dansen. Wat je moet doen om die les te leren, ligt altijd buiten je comfortzone. Het is supersimpel en supereng. Blijf je in de comfortzone, dan zal de training alleen maar verzwaren: van een spreekwoordelijk klopje op de deur, naar vuistslag in het gezicht, naar bus van links, of burn-out tot gevolg. Dan word je stilgezet om betere vragen aan jezelf te stellen.

De lessen van de 6, van de hond hebben dus logischerwijs betrekking op de talenten van de 6. Deze lessen gaan over té zorgzaam zijn, je té verantwoordelijk voelen, de sfeer té belangrijk maken waardoor je lastige gesprekken vermijdt. Je trekt hierdoor situaties en relaties aan, waar je deze lessen kunt leren. Situaties waarin je merkt dat je veel te veel voor iedereen aan het nadenken bent en met iedereen en alles rekening houdt. Je houdt alle bordjes van jezelf en anderen in de lucht. In gezinnen zien we weleens kinderen die “de koffer” van hun ouders dragen. Dat houd je niet je hele leven vol. Het is dan tijd om de bordjes en koffers terug te geven aan de personen van wie ze zijn. Anders is er geen ruimte en energie meer over voor wat jij zelf nodig hebt. Je put jezelf dan uit.

De zeer zorgzame 6 kan ook te snel teveel gaan zorgen, oftewel bemoederen. Dit kunnen sommige mensen heel vervelend vinden. Kinderen van een 6 moeder of vader worden hierdoor vaak langzamer krachtig en zelfstandig (1-leeuw-kinderen trekken dit soort ouders aan). En soms houdt bijvoorbeeld een te zorgzame vrouw in een relatie, een te “luie” of intitiatief-arme man in zijn oude patroon.

De grootste les van de 6 blijft die van het conflict aangaan. Veel zessen gaan dit totaal uit de weg of hebben juist vooral conflict op inhoud- of procesniveau, maar vermijden de onderstroom. Het betrekkingsniveau. Hier hebben we het over hoe we met elkaar omgaan en hoe we ons daarbij voelen. Dát is precies het niveau dat we in relaties, gezinnen, teams vaker mogen benoemen. Het is vaak eng, vreemd en voelt kwetsbaar, maar het is echt goud waard. Een ander kan namelijk nooit een mening hebben over jouw gevoel. Tenzij die persoon narcistische trekjes heeft.. Dan moet je gewoon heel hard gaan rennen. Die mensen worden niet zomaar beter helaas ;-).. Spreek je gevoel uit in een conflict. Zeg: “als jij je zo gedraagt, voel ik me …. Het doet dit met me... Hier heb ik iets te leren en ontwikkelen, maar je moet wel weten dat je dit bij mij triggert..”. Deze simpele woorden geven enorm veel zuurstof aan ieder conflict en in iedere relatie. Neem wel de verantwoordelijkheid voor je gevoel. Het gevoel, de emoties die we ervaren, willen ons ergens bewust van maken. Ze laten ons zien wat bij ons past en wat we nog mogen leren van iemand. Mensen die veel gevoel bij je losmaken, zijn dus van grote waarde voor jouw ontwikkeling! Jij hebt ze als een magneet aangetrokken om een stap verder te komen op jouw pad.

De sensitieve hond (de 33 en dus ook 6) staat voor de vlinder en de kameleon. Dit noemen we ook wel de spiritueel leraar. Zij willen ook graag zorgen voor mensen, maar vooral op het gebied van energie, spirit, de ziel. De sensitieve hond mag ook eerst leren de eigen energie goed te managen. En dichtbij zichzelf te blijven en niet teveel met een ander mee te kleuren.

Veel zessen, honden, zien we terug in de zorg, de horeca en andere dienstbare beroepen. Zo zullen veel zorgverleners die aan het bed staan zich ongetwijfeld herkennen in de talenten en lessen hierboven. En wat zou het geweldig zijn als we in de zorg meer veiligheid en verbinding in de teams en organisaties creëren, zodat iedereen open het gevoel en innerlijk conflict durft te delen. Gelukkig is er langzaam steeds meer ruimte voor “emotiewerk” in de zorg.

Wil je meer weten over jouw grootste talenten, lessen en bestemming? Dan is een numerologiesessie of persoonlijk kompas sessie wellicht iets voor jou. Dan zie je ook wat de invloed van de verschillende getallen op elkaar is, en krijg je een completer plaatje. Je kunt de puzzel leggen van verleden, heden en mogelijke toekomsten. Het leven wordt weer een avontuur. Een interessante, spannende film waarvan jij in zekere mate de regisseur en zeker de hoofdrolspeler kunt zijn. Check ook de whitepaper over numerologie.

Menno Braakman
Natuurlijk Organiseren Strateeg, Joyfulness Trainer, Spreker en Numeroloog

Numerologie: wat betekent het cijfer 6? — Inner Kompas (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated:

Views: 6530

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.